TU TỊNH ĐỘ TÔNG 5 KINH 1 LUẬN – FULL TẢI VỀ THẺ 32 GB

Quy Trình học Pháp môn Tịnh Độ Tông Trong Thời Kỳ Mạt Pháp

(Link tải cuối trang)

Bài Khai Thị Mới Nhất Về Cách Ứng Phó Tai Nạn Thế Gian Của Đại Lão Pháp Sư Tịnh Không Gửi Đến Nhắc Nhở Chúng Ta

Người dân Việt Nam ta rất dễ thương, rất nhiều người thích học Phật, người chưa biết gì cũng muốn học Phật, người biết sơ sơ cũng muốn học Phật, người hiểu nửa vời nửa nạc cũng muốn học Phật… Nhưng vì cuộc sống bôn ba “cơm, áo, gạo, tiền” mà không có thời gian nghiên cứu kỹ, thường học “lỏm” chỗ này một miếng chỗ kia một miếng rồi đôi khi không rõ nghĩa lý sâu xa của Phật Pháp dẫn đến dễ sanh tâm hoài nghi, hiểu nhầm dẫn đến mê tín hoặc phỉ báng. Cả rừng biển Phật Pháp mênh mông ngoài đời và trên mạng khiến chúng ta không nắm rõ quy trình học, dẫn đến tốn thời gian, công thức, và tệ hại hơn là đi không đúng đường Phật Đạo rồi vô tình luân hồi mãi về sau.

Trước đây học Phật có Thầy truyền thừa, chính là chúng ta học Phật đã có bảo đảm, là giống như trẻ sơ sinh vậy, trẻ con vài ba tuổi có cha mẹ chăm sóc, hiện tại học Phật như chúng ta không có người “chăm sóc”, trẻ con hai ba tuổi tạo những sự việc sống hay chết cũng không biết, gặp phải nguy hiểm có khi mất mạng mà bản thân nó không biết. Hiện nay, người học Phật chúng ta cũng giống như loại tình trạng này vậy, đáng sợ biết bao. Phật hiểu rõ tình trạng của chúng ta thời Mạt pháp, biết được sự khổ nạn của chúng sanh thời Mạt pháp, cho nên đã từ bi đến cực điểm, có sự gợi mở đến chúng ta thời Mạt pháp. Trên Kinh Đại Tập dạy chúng ta: Chúng sanh thời Mạt pháp Tu Tịnh Độ sẽ thành tựu. Đây là lời khai thị rất quan trọng!

Chúng ta sanh vào thời đại Mạt pháp, chúng ta lựa chọn Pháp môn nào, Phật nói là tu Tịnh độ sẽ thành tựu, nên chúng ta chọn Pháp môn tu Tịnh Độ, đây là vâng theo lời Di giáo của Đức Phật. Đức Phật lại có truyền dạy Tứ Y Pháp cho người đời sau để cho chúng ta không đến nổi đi sai đường, nếu không có Thiện hữu Tri thức quan tâm, chúng ta tuân thủ theo Tứ Y Pháp thì nhất định không bị sai đường.

 1. “Y Pháp, Bất Y Nhân”: Pháp là Kinh điển, Kinh là do Phật nói, nhất định phải dùng Kinh điển để làm căn cứ.
 2. “Y Nghĩa, Bất Y Ngữ”: câu này vô cùng quan trọng, vì sao vậy? Để tránh cho người đời sau không tranh luận về Kinh điển. Khi học Phật chúng ta dựa theo Nghĩa chứ không dựa theo lời nói.
 3. “Y Liễu Nghĩa, Bất Y Bất Liễu Nghĩa”: Thế nào là liễu nghĩa? Đời này nhất định có thể thành Phật, đây là liễu nghĩa rốt ráo. Ở mức thấp nhất, trong đời này phải thoát lục đạo luân hồi thì mới được xem là liễu nghĩa. Nếu như bạn tu học, bạn trong đời này không thoát khỏi Tam giới lục đạo, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi thì những gì bạn học là không liễu nghĩa. Bất luận tu tốt như thế nào, bạn không thể ra lục đạo luân hồi, không thể ra lục đạo luân hồi hay nói cách khác bạn nhất định không thể tránh khỏi quả báo Tam đồ.
 4. “Y Trí, Bất Y Thức”: Đây là ban cho chúng ta một sự cảnh giác rất lớn, vì sao? Phàm phu cảm tình rất nặng, thường bị cảm tình lôi kéo! Biết rành rành chỗ này chẳng liễu nghĩa, nhưng vì mấy người bạn thân của quý vị tin tưởng, họ đã tin tưởng, hôm nay người này đến khuyên quý vị, ngày mai người kia đến chèo kéo, vì nể mặt, nể tình, chẳng thể nào không đi, hỏng bét! Do vậy, đức Phật dạy chúng ta phải y trí, bất y thức. “Trí” là lý trí, “Thức” là cảm tình. Nương theo cảm tình, chẳng có ai không bị đọa lạc; nương theo trí thì mới có thể vượt thoát. Do vậy, chúng ta phải lấy lý tánh làm chủ tể, chớ nên xử sự theo cảm tình, đó là đúng, quý vị sẽ đi theo con đường chính xác.

Chúng ta y cứ vào Kinh Đại Tập, Đức Phật có nói chúng sanh thời kỳ Mạt pháp tu Tịnh Độ thành tựu. Và theo lời chỉ dạy của Đại Lão Pháp Sư Tịnh Không, Ngài một đời hoằng dương pháp môn tu Tịnh Độ vì lợi lạc quần sanh, trong quá trình thính Pháp, Ngài thường nhắc đến quy trình tu Pháp môn Tịnh Độ nên căn cứ vào 3 Kinh 1 Luận:

 1. Kinh A Di Đà
 2. Kinh Vô Lượng Thọ
 3. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
 4. Vãng Sanh Luận (của Bồ Tát Thiên Thân)

Sau này có thêm 2 Kinh:

 1. Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm
 2. Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông chương

Hai Kinh này là do người đời sau thêm vào, thêm vào rất hay, cũng có thể nương tựa, nhất định không có vấn đề gì! (Đây là lời của Lão Pháp Sư Tịnh Không nói). Chúng ta cùng xem các đoạn video sau sẽ rõ:

Nguyên nhân tại sao thời nay chúng ta nên tu theo pháp môn Tịnh Độ?

Thời kỳ Mạt pháp chúng sanh căn cơ chính muồi chính là tu Tịnh Độ

Người mới học Phật nếu muốn tránh khỏi ma chướng thì phải làm sao?

Phật không còn ở đời nữa thì chúng ta nên nương tựa vào ai? Ai là Thiện tri thức của chúng ta?

Như vậy, nguyên nhân chúng ta phải tu Pháp môn Tịnh Độ đã rõ. Trước đây y cứ vào ba Kinh một Luận, sau này thêm vào thành năm Kinh một Luận (Tịnh Độ Tông 5 Kinh 1 Luận còn có tên gọi khác là Kinh Vãng Sanh):

 1. Kinh A Di Đà
 2. Kinh Vô Lượng Thọ
 3. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật
 4. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
 5. Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông chương
 6. Vãng Sanh Luận (của Bồ Tát Thiên Thân)

Trong 5 Kinh 1 Luận này, nếu là người mới phát khởi tín tâm nên nghe hết 5 Kinh 1 Luận này để có niềm tin vững chắc, sau khi có niềm tin vững chắc rồi thì chỉ cần chọn 1 trong 6 bộ này mà theo suốt đời, y giáo phụng hành, thì chắc chắn con đường thành tựu vãng sanh đúng như lời Lão Pháp sư Tịnh Không đã từ bi chỉ dạy. (Trong đó, Kinh Vô Lượng Thọ là thù thắng hơn cả).

List thẻ 32GB như sau:

Thứ Tự Phát Nội Dung Phát Thời Lượng Phát
01 Mở đầu 3 tiếng Đại hồng chung 1 phút
02 – 103 Giảng Kinh Địa Tạng – (full 102 tập) 98h05′
104 – 478 Giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 – (374 tập) 367h02′
479 – 492 Giảng Kinh Quán Vô Lượng Thọ – (full 14 tập) 10h50′
493 – 520 Giảng Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa – (full 28 tập) 23h27′
521 – 534  Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa – (full 14 tập) 12h19′
535 – 823  Giảng Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa – (full 289 tập) 295h26′
824 – 844 Giảng Ký Vãng Sanh Luận – (full 21 tập) 20h55′
845 – 847 Giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tinh Hoa – (full 3 tập) 4h40′
848 – 853 Giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa – (full 6 tập) 5h25′
854 – 861 Giảng Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương 12h18′
862 HT.Tịnh Không niệm Phật nhịp chậm 30′
863 Nhạc Niệm Phật 4 chữ 46′
864 Niệm Phật 4 chữ – Thầy Thích Trí Thoát 1h10′
865 Niệm Phật kinh hành – Thầy Thích Giác Nhàn 1h07′
866 Niệm Phật 4 chữ chậm 60′
 • Tổng dung lượng: 29.4 GB, chứa vừa đủ trong thẻ nhớ 32 GB – Tổng thời gian: 855h54′
 • Quy ước 1 ngày nếu nghe liên tục 8 tiếng thì 107 ngày mới hết thẻ nhớ (tương đương với 3 tháng rưỡi).

Tại sao trong danh sách phát có đưa vào Bộ giảng giải Kinh Địa Tạng? Bởi vì Kinh Địa Tạng là bộ Kinh đầu tiên nói lên tâm địa của chúng ta, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai Tạng, là bước đầu xây dựng nền tảng vững chắc để thành tựu cho mọi Pháp môn. “Nếu không đặt nền tảng trên bộ Kinh này thì tu học bất kỳ Pháp nào cũng không thể thành tựu, đây là căn bản ở trong pháp hành, vô cùng vô cùng quan trọng” – Trích từ lời của Ân Sư Tịnh Không.

Xin nghe thử tập 01 giảng giải Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện:

Kính chúc Quý đạo hữu gần xa một đời này thành tựu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

A Di Đà Phật!

HỒI HƯỚNG

Nguyện Đem Công Đức Này

Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ

Trên Đền Bốn Ơn Nặng

Dưới Cứu Khổ Ba Đường

 

Nếu Có Ai Thấy Nghe

Đều Phát Tâm Bồ Đề

Hết Một Báo Thân Này

Đồng Sanh Về Nước Cực Lạc

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Thư viện cha Trang chủ