Đông Thiên Mục Sơn, nơi nổi tiếng về những câu chuyện tự tại vãng sanh

Đông Thiên Mục Sơn, kỳ tích vãng sanh Cực Lạc

Đông Thiên Mục Sơn được Pháp Sư Tịnh Không tán thán là đạo tràng tu học như lý, như pháp. Nơi đây đưa tiễn rất nhiều người vãng sanh Cực Lạc, có người đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, nằm kiết tường mà vãng sanh…