Pháp Sư Tịnh Không

Tap1

Tap2

Tap2

TẢI VỀ FILE GIẢNG MP3 PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

 

01. Giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần 10 - full 374 tập

Giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ (lần 10)
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại: Tân Gia Ba Singapore
Thời gian: tháng 04 năm 1998
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ
Diễn đọc: Thiện Quang

Tải về từng file (128kbps):

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10
Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20
Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30
Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40
Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50
Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55 Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60
Tập 61 Tập 62 Tập 63 Tập 64 Tập 65 Tập 66 Tập 67 Tập 68 Tập 69 Tập 70
Tập 71 Tập 72 Tập 73 Tập 74 Tập 75 Tập 76 Tập 77 Tập 78 Tập 79 Tập 80
Tập 81 Tập 82 Tập 83 Tập 84 Tập 85 Tập 86 Tập 87 Tập 88 Tập 89 Tập 90
Tập 91 Tập 92 Tập 93 Tập 94 Tập 95 Tập 96 Tập 97 Tập 98 Tập 99 Tập 100
Tập 101 Tập 102 Tập 103 Tập 104 Tập 105 Tập 106 Tập 107 Tập 108 Tập 109 Tập 110
Tập 111 Tập 112 Tập 113 Tập 114 Tập 115 Tập 116 Tập 117 Tập 118 Tập 119 Tập 120
Tập 121 Tập 122 Tập 123 Tập 124 Tập 125 Tập 126 Tập 127 Tập 128 Tập 129 Tập 130
Tập 131 Tập 132 Tập 133 Tập 134 Tập 135 Tập 136 Tập 137 Tập 138 Tập 139 Tập 140
Tập 141 Tập 142 Tập 143 Tập 144 Tập 145 Tập 146 Tập 147 Tập 148 Tập 149 Tập 150
Tập 151 Tập 152 Tập 153 Tập 154 Tập 155 Tập 156 Tập 157 Tập 158 Tập 159 Tập 160
Tập 161 Tập 162 Tập 163 Tập 164 Tập 165 Tập 166 Tập 167 Tập 168 Tập 169 Tập 170
Tập 171 Tập 172 Tập 173 Tập 174 Tập 175 Tập 176 Tập 177 Tập 178 Tập 179 Tập 180
Tập 181 Tập 182 Tập 183 Tập 184 Tập 185 Tập 186 Tập 187 Tập 188 Tập 189 Tập 190
Tập 191 Tập 192 Tập 193 Tập 194 Tập 195 Tập 196 Tập 197 Tập 198 Tập 199 Tập 200
Tập 201 Tập 202 Tập 203 Tập 204 Tập 205 Tập 206 Tập 207 Tập 208 Tập 209 Tập 210
Tập 211 Tập 212 Tập 213 Tập 214 Tập 215 Tập 216 Tập 217 Tập 218 Tập 219 Tập 220
Tập 221 Tập 222 Tập 223 Tập 224 Tập 225 Tập 226 Tập 227 Tập 228 Tập 229 Tập 230
Tập 231 Tập 232 Tập 233 Tập 234 Tập 235 Tập 236 Tập 237 Tập 238 Tập 239 Tập 240
Tập 241 Tập 242 Tập 243 Tập 244 Tập 245 Tập 246 Tập 247 Tập 248 Tập 249 Tập 250
Tập 251 Tập 252 Tập 253 Tập 254 Tập 255 Tập 256 Tập 257 Tập 258 Tập 259 Tập 260
Tập 261 Tập 262 Tập 263 Tập 264 Tập 265 Tập 266 Tập 267 Tập 268 Tập 269 Tập 270
Tập 271 Tập 272 Tập 273 Tập 274 Tập 275 Tập 276 Tập 277 Tập 278A Tập 278B Tập 279
Tập 280 Tập 281 Tập 282 Tập 283 Tập 284 Tập 285 Tập 286 Tập 287 Tập 288 Tập 289
Tập 290 Tập 291 Tập 292 Tập 293 Tập 294 Tập 295 Tập 296 Tập 297 Tập 298 Tập 299
Tập 300 Tập 301 Tập 302 Tập 303 Tập 304 Tập 305 Tập 306 Tập 307 Tập 308 Tập 309
Tập 310 Tập 311 Tập 312 Tập 313 Tập 314 Tập 315 Tập 316 Tập 317 Tập 318 Tập 319
Tập 320 Tập 321 Tập 322 Tập 323 Tập 324 Tập 325 Tập 326 Tập 327 Tập 328 Tập 329
Tập 330 Tập 331 Tập 332 Tập 333 Tập 334 Tập 335 Tập 336 Tập 337 Tập 338 Tập 339
Tập 340 Tập 341 Tập 342 Tập 343 Tập 344 Tập 345 Tập 346 Tập 347 Tập 348 Tập 349
Tập 350 Tập 351 Tập 352 Tập 353 Tập 354 Tập 355 Tập 356 Tập 357 Tập 358 Tập 359
Tập 360 Tập 361 Tập 362 Tập 363 Tập 364 Tập 365 Tập 366 Tập 367 Tập 368 Tập 369
Tập 370 Tập 371 Tập 372 Tập 373 Tập 374          
02. Giảng phẩm 6, Kinh Vô Lượng Thọ - full 10 tập

PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN – PHẨM 6 KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: tại Nhật Bản
Thời gian: ngày 05/05/2015
Giọng đọc: Hạnh Quang
(Tại Nhật Bản Lão PS.Tịnh Không giảng phẩm thứ 6 này gồm có 10 tập)

 

Tải về từng file (128kbps):

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10
03. Giảng Kinh Địa Tạng - full 51 tập

Kinh Địa Tạng Bổ Tát Bổn Nguyện Giảng Ký
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: tháng 05 năm 1998
Giọng đọc: Nhóm Diệu Âm Cư Sĩ

 

Tải về từng file (128kbps):

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10
Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20
Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30
Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40
Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50
Tập 51                  
05. Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo - full 80 tập

Giảng Giải Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
Người đọc: Hạnh Quang

 

Tải về từng file (128kbps):

Tập 1&2 Tập 3&4 Tập 5&6 Tập 7&8 Tập 9&10 Tập 11&12 Tập 13&14 Tập 15&16 Tập 17&18 Tập 19&20
Tập 21&22 Tập 23&24 Tập 25&26 Tập 27&28 Tập 29&30 Tập 31&32 Tập 33&34 Tập 35&36 Tập 37&38 Tập 39&40
Tập 41&42 Tập 43&44 Tập 45&46 Tập 47&48 Tập 49&50 Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55
Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60 Tập 61 Tập 62 Tập 63 Tập 64 Tập 65
Tập 66 Tập 67 Tập 68 Tập 69 Tập 70 Tập 71 Tập 72 Tập 73 Tập 74 Tập 75
Tập 76 Tập 77 Tập 78 Tập 79 Tập 80          
06. Giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - full 128 tập

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
Người đọc: Hạnh Quang

 

Tải về từng file (128kbps):

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10
Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20
Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30
Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40
Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50
Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55 Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60
Tập 61 Tập 62 Tập 63 Tập 64 Tập 65 Tập 66 Tập 67 Tập 68 Tập 69 Tập 70
Tập 71 Tập 72 Tập 73 Tập 74 Tập 75 Tập 76 Tập 77 Tập 78 Tập 79 Tập 80
Tập 81 Tập 82 Tập 83 Tập 84 Tập 85 Tập 86 Tập 87 Tập 88 Tập 89 Tập 90
Tập 91 Tập 92 Tập 93 Tập 94 Tập 95 Tập 96 Tập 97 Tập 98 Tập 99 Tập 100
Tập 101 Tập 102 Tập 103 Tập 104 Tập 105 Tập 106 Tập 107 Tập 108 Tập 109 Tập 110
Tập 111 Tập 112 Tập 113 Tập 114 Tập 115 Tập 116 Tập 117 Tập 118 Tập 119 Tập 120
Tập 121 Tập 122 Tập 123 Tập 124 Tập 125 Tập 126 Tập 127 Tập 128    
07. Vãng Sanh Luận Giảng Ký - full 21 tập

Vãng Sanh Luận Giảng Ký
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại: Dallas Mỹ Quốc
Thời gian: Tháng 10 năm 1994
Người đọc: Thanh Trí
(Quyển thượng 7 tập, Quyển hạ 14 tập)

 

Tải về từng file một:

QT.Tập 01 QT.Tập 02 QT.Tập 03 QT.Tập 04 QT.Tập 05 QT.Tập 06 QT.Tập 07 QH.Tập 01 QH.Tập 02 QH.Tập 03
QH.Tập 04 QH.Tập 05 QH.Tập 06 QH.Tập 07 QH.Tập 08 QH.Tập 09 QH.Tập 10 QH.Tập 11 QH.Tập 12 QH.Tập 13
QH.Tập 14                  
08. Giảng Phẩm Bồ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tinh Hoa - full 3 tập

Bồ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tinh Hoa
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại: Huyện Chương Hóa Đài Loan
Thời gian: Tháng 12 năm 1993
Người đọc: Thanh Trí

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03              
09. Giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa - (full 6 tập)

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Nguyên Anh Tự, Cao Hùng, Đài Loan
Thời gian: Tháng 12 năm 1993
Người đọc: Thanh Trí

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06        
10. Giảng Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - full 8 tập

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại: Học Viện Deanza tiểu bang California Mỹ Quốc
Thời gian: Tháng 10 năm 1992
Pháp Sư Minh Nhẫn chuyển ngữ
Tập 3 đến tập 8 do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08    
11. Giảng Phẩm Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa - full 3 tập

Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Đài Nam – Đài Loan
Thời gian: Tháng 12 năm 1993
Chuyển ngữ: Liên Hải
Biên tập: Minh Tâm & Bình Minh
Kinh phí thu âm và biên dịch do Phật tử Thiện Đức cúng dường, với mong ước lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không được lưu truyền rộng rãi.

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03              
12. Giảng Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa - full 289 tập

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán
Thời gian: tháng 12 năm 1984
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh: Huệ Trang và Đức Phong

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10
Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20
Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30
Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40
Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50
Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55 Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60
Tập 61 Tập 62 Tập 63 Tập 64 Tập 65 Tập 66 Tập 67 Tập 68 Tập 69 Tập 70
Tập 71 Tập 72 Tập 73 Tập 74 Tập 75 Tập 76 Tập 77 Tập 78 Tập 79 Tập 80
Tập 81 Tập 82 Tập 83 Tập 84 Tập 85 Tập 86 Tập 87 Tập 88 Tập 89 Tập 90
Tập 91 Tập 92 Tập 93 Tập 94 Tập 95 Tập 96 Tập 97 Tập 98 Tập 99 Tập 100
Tập 101 Tập 102 Tập 103 Tập 104 Tập 105 Tập 106 Tập 107 Tập 108 Tập 109 Tập 110
Tập 111 Tập 112 Tập 113 Tập 114 Tập 115 Tập 116 Tập 117 Tập 118 Tập 119 Tập 120
Tập 121 Tập 122 Tập 123 Tập 124 Tập 125 Tập 126 Tập 127 Tập 128 Tập 129 Tập 130
Tập 131 Tập 132 Tập 133 Tập 134 Tập 135 Tập 136 Tập 137 Tập 138 Tập 139 Tập 140
Tập 141 Tập 142 Tập 143 Tập 144 Tập 145 Tập 146 Tập 147 Tập 148 Tập 149 Tập 150
Tập 151 Tập 152 Tập 153 Tập 154 Tập 155 Tập 156 Tập 157 Tập 158 Tập 159 Tập 160
Tập 161 Tập 162 Tập 163 Tập 164 Tập 165 Tập 166 Tập 167 Tập 168 Tập 169 Tập 170
Tập 171 Tập 172 Tập 173 Tập 174 Tập 175 Tập 176 Tập 177 Tập 178 Tập 179 Tập 180
Tập 181 Tập 182 Tập 183 Tập 184 Tập 185 Tập 186 Tập 187 Tập 188 Tập 189 Tập 190
Tập 191 Tập 192 Tập 193 Tập 194 Tập 195 Tập 196 Tập 197 Tập 198 Tập 199 Tập 200
Tập 201 Tập 202 Tập 203 Tập 204 Tập 205 Tập 206 Tập 207 Tập 208 Tập 209 Tập 210
Tập 211 Tập 212 Tập 213 Tập 214 Tập 215 Tập 216 Tập 217 Tập 218 Tập 219 Tập 220
Tập 221 Tập 222 Tập 223 Tập 224 Tập 225 Tập 226 Tập 227 Tập 228 Tập 229 Tập 230
Tập 231 Tập 232 Tập 233 Tập 234 Tập 235 Tập 236 Tập 237 Tập 238 Tập 239 Tập 240
Tập 241 Tập 242 Tập 243 Tập 244 Tập 245 Tập 246 Tập 247 Tập 248 Tập 249 Tập 250
Tập 251 Tập 252 Tập 253 Tập 254 Tập 255 Tập 256 Tập 257 Tập 258 Tập 259 Tập 260
Tập 261 Tập 262 Tập 263 Tập 264 Tập 265 Tập 266 Tập 267 Tập 268 Tập 269 Tập 270
Tập 271 Tập 272 Tập 273 Tập 274 Tập 275 Tập 276 Tập 277 Tập 278 Tập 279 Tập 280
Tập 281 Tập 282 Tập 283 Tập 284 Tập 285 Tập 286 Tập 287 Tập 288 Tập 289  
13. Giảng Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục - full 6 tập

Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Mã Lai Á
Thời gian: Tháng 11 năm 1993
Cư Sĩ Thanh Trí Chuyển Ngữ (2006)

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06        
14. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký - full 16 tập

Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
(Bài giảng về nét chính yếu của thuyết A Di Đà)
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Dịch giả: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Vạn Từ, Đức Phong
Diễn đọc: Nhóm Diệu Âm Cư Sĩ

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10
Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16        
15. Giảng Kinh Quán Vô Lượng Thọ - full 14 tập

Quán Vô Lượng Thọ Kinh
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại: Học Viện Deanza tiểu bang Cali, Mỹ Quốc
Thời gian: Tháng 9 năm 1992
Diễn đọc: Thanh Trí

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10
Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14            
16. Giảng Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa - full 28 tập

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan
Thời gian: tháng 12 năm 1990
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo duyệt : Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10
Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20
Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28    
Đang cập nhật thêm...

Tựa Đề
Chủ giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore
Thời gian: năm 2001
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
Người đọc: Hạnh Quang

 

Tải về từng file một:

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06 Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10
Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20
Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24 Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30
Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36 Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40
Tập 41 Tập 42 Tập 43 Tập 44 Tập 45 Tập 46 Tập 47 Tập 48 Tập 49 Tập 50
Tập 51 Tập 52 Tập 53 Tập 54 Tập 55 Tập 56 Tập 57 Tập 58 Tập 59 Tập 60
Tập 61 Tập 62 Tập 63 Tập 64 Tập 65 Tập 66 Tập 67 Tập 68 Tập 69 Tập 70
Tập 71 Tập 72 Tập 73 Tập 74 Tập 75 Tập 76 Tập 77 Tập 78 Tập 79 Tập 80
Thư viện cha Trang chủ