[Thư viện] Tải những câu nói Phật Pháp hay

Những câu phật pháp hay banner
Làm tất cả những việc trên thế gian này tưởng chừng to tát vĩ đại, nhìn lại niệm Phật còn quá yếu nhớt; những việc vĩ đại trên thế gian là GIẢ làm sao so bì với việc niệm Phật xuất thế gian vô lậu?

THƯ VIỆN NHỮNG CÂU NÓI PHẬT PHÁP HAY

1. NHỮNG CÂU PHẬT PHÁP HAY CỦA HT.TỊNH KHÔNG

HỌC PHẬT LÀ ĐỂ SỬA CHÍNH MÌNH KHÔNG PHẢI SỬA NGƯỜI KHÁC

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Biết được tật xấu của mình thì người này đã giác ngộ rồi. Đem tật xấu sửa đổi lại, đó là công phu thật sự, là công phu thực tiễn, đây là chân tu.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Chúng ta niệm thêm một câu Phật hiệu, nỗi khổ của chúng sanh vơi đi được một phần.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Ba bữa ăn có thể ăn được no; áo mặc có thể mặc được ấm; có một căn nhà nhỏ để che mưa đỡ nắng. Đời sống vật chất như vậy là đủ rồi. Phiền não ít, tâm mới có thể hướng đạo.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Tôi thường khuyên người tu phước nên làm ba việc: Thứ nhất là in Kinh, in các loại kinh sách thiện thư, thứ hai là giúp người bệnh khổ; thứ ba là phóng sanh. Đây là ba việc tôi cực lực đề xướng.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Không vì chính mình cầu an lạc. Chỉ nguyện chúng sanh lìa được khổ.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Đời này chúng ta nhất định phải nắm chắc, quyết định vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, mới không uổng phí một đời gặp và nghe được Phật Pháp tu học Pháp môn Tịnh Độ.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Cho dù chúng ta tu hành rất đàng hoàng đi nữa, cho dù công phu của chúng ta đã được đắc lực, đã đạt được sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp, cũng không được tự khen mình mà chê người khác. Đây là căn bịnh thường có của mọi người, thường tán thán khen ngợi pháp môn của mình, và còn nói mình tu tập được rất tốt, người khác đều không bằng, điều này không được. Đây cũng là vọng tưởng, phân biệt, và chấp trước. Nếu bạn nói mình tu hành rất tốt, đem so sánh với A La Hán thì sao? So sánh với Bồ Tát thì sao? Thua xa mà, có một chút này mà ăn thua gì? Tuyệt đối không được tự mình khen mình, tuyệt đối không được phỉ báng kẻ khác. Chuyện này đời xưa có, ngày nay đặc biệt còn nhiều hơn, quá nhiều, không biết nghiệp tội này nặng.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Phật Pháp không dùng thần thông để làm Phật sự, đạo lý là ở chỗ này. Yêu ma quỷ quái đều có thể dùng thần thông, Phật Bồ Tát cũng dùng thần thông, vậy thì Phật và yêu ma quỷ quái không có cách gì phân biệt. Cho nên Phật có nhưng không dùng. Phật giảng Kinh dạy học, giảng Kinh dạy học thì yêu ma quỷ quái không làm được, chúng không có năng lực này, đây là chỗ rất rõ ràng để phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Tu bố thí Pháp bằng cách nào? Chỉ cần bạn biết niệm A Di Đà Phật là được. Nếu bạn thật biết thì suốt ngày bạn bố thí pháp này không biết là bao nhiêu người. Khi bạn nói chuyện với người, bạn nói “A Di Đà Phật!”, đó là bạn bố thí pháp cho họ rồi, tương lai họ sẽ nhờ vào một câu A Di Đà Phật này vãng sanh bất thoái thành Phật.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

2. NHỮNG CÂU PHẬT PHÁP HAY CỦA THẦY NHUẬN ĐỨC

THỌ MẠNG ĐẾN, sợ cũng chết, không sợ cũng chết, vì sao không giữ bình tĩnh để niệm Phật, lo âu sợ hãi có ích lợi gì, vãng sanh về Cực Lạc sẽ giải quyết mọi vấn đề.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Một câu A Di Đà Phật có thể giải quyết tất cả những cái khổ trong cuộc đời này.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Chỉ cần một niệm từ bi khởi, bệnh nghèo cũng chẳng có hề chi.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Tôi sinh ra đời trong một gia đình nghèo, mọi mặt tôi đều thua sút tất cả mọi người, có những khi tôi vô cùng chán nản, nhờ nhân duyên đặc biệt tôi gặp được pháp niệm Phật đã cứu cuộc đời tôi, niệm Phật đúng thật sự bán nghèo, bán khổ.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Mỗi người chúng ta niệm Phật, thấy chỗ lợi ích thù thắng, nên tự mình phát tâm Niệm Phật, chứ không có ai bắt buộc mình phải Niệm Phật và quy định mỗi ngày mình phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu. Nhưng tôi cảm thấy Niệm Phật thân tâm thật sảng khoái, thơ thới, vượt hơn bất cứ sự hưởng thụ nào nên Tôi Niệm Phật.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

“Phật dạy: Không thể dùng chút thiện căn phước báo mà sanh về Cực Lạc được. Người nào mới là người sanh về Cực Lạc? Là người TÍN, NGUYỆN, NIỆM PHẬT CẦU SANH CỰC LẠC. Đây là người đầy đủ thiện căn phước báo để sanh về Cực Lạc”

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Nhiều người chúng ta sống trong thời điểm dịch bệnh, quý vị có nhìn nhận được câu “Hư Tình Giả Ý” không? Lúc sống bình thường ở bên nhau, bao nhiêu lời yêu thương mặn nồng, hôm nay dịch bệnh, ai cũng tránh xa mình, nhưng Đức Phật A Di Đà không tránh xa chúng ta, mà Ngài còn muốn đưa chúng ta về quốc độ tốt đẹp, đó là Thế giới Cực Lạc. Chỉ cần nhớ Phật niệm Phật thì Ngài tiếp dẫn.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Nhớ Phật niệm Phật lạy Phật là phương pháp tích tựu năng lượng cao nhất.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Ở thế gian này quý vị phải nhớ, khổ và vui không có thật đâu, nếu chấp vào bên nào cũng thành ra khổ, chỉ có chấp trì A Di Đà Phật mới được giải thoát.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Thoát vòng sợ hải, hết lòng phụng sự chúng sanh. Học sống một ngày, biết ơn một ngày. Học sống một hôm, biết vui một hôm.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Gặp được pháp môn niệm Phật là đại phước báu, đại nhân duyên, phải nắm bắt nhân duyên thù thắng này, mà cả đời niệm Phật không thay đổi, quyết chí đời này vãng sanh Cực Lạc.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Có một đoạn khai thị rất là hay của Ấn Tổ để Nhuận Đức đọc cho quý vị nghe: “Ấn Quan Đại Sư dạy: Phàm những ai muốn cửa nhà yên ổn, thân tâm khỏe mạnh, yên vui, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Xin hãy cầu từ nơi kiêng giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, thì cầu gì chẳng được.”

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Bản lãnh của người tu không phải kiến thức, tài năng, học vị. Bản lãnh của người tu là niềm vui, vui trong mọi cảnh duyên.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Bao nhiêu kiến thức bạn đang học được, có thể giải quyết vấn đề sanh tử hay không? Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề sanh tử trong một đời này, thì nên nương vào bổn nguyện của Di Đà.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Niệm Phật là phương pháp khai sáng trí tuệ cao nhất. Trí tuệ có thì giải quyết những vấn đề phiền phức rất dễ.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Một khi hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc sôi, lò than, rừng gươm, núi đao, nơi địa ngục, chẳng biết phải trải qua mấy kiếp.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Chư tổ sư dạy chúng ta: Người mới phát tâm niệm Phật cần niệm nhiều, tập thành thói quen niệm Phật. Như thế nào mới có thể niệm được nhiều? Đó là dùng bấm số niệm Phật, đưa lên số lượng chuẩn theo đó mà niệm, lâu ngày thành thói quen niệm Phật.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Có một người chết vì dịch bệnh, nằm mở mắt to ra mà chết. Nhìn hình tướng chắc cũng là một gia đình giàu, không chấp nhận cái chết đến với mình đột ngột như vậy. Nếu như bạn biết niệm Phật bạn sẽ chấp nhận. Vì không chấp nhận bạn cũng sẽ chết, nhưng cái chết không chấp nhận phần nhiều đọa tam đồ ác đạo rất khổ.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Phương pháp quân bình tâm. Không phương pháp nào bằng niệm Phật. Quý vị thử nghĩ xem chùa mình đông người như vậy, ai cũng an tâm là dùng phương pháp nào? Là ai cũng niệm Phật!

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Tâm của bạn tốt, vạn vật tự nhiên cũng sẽ tốt. Tâm của bạn không tốt, vạn vật tự nhiên cũng sẽ không tốt. Nhớ Phật, niệm Phật thường xuyên đó là tốt nhất.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

Mỗi ngày sống để nhớ A Di Đà Phật, nhớ Thế Giới Cực Lạc, thì cuộc sống vui vẻ tràn đầy, sống luôn luôn hạnh phúc. Khi thọ mạng đến chúng ta sẽ theo Phật A Di Đà, nghĩ đến chỗ này thì vui vô cùng. Khuyên những người hữu duyên siêng năng niệm Phật.

— Lời thầy Nhuận Đức (xem & tải ảnh)

3. NHỮNG CÂU PHẬT PHÁP HAY, ALATA TỰ THIẾT KẾ

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật.

— HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Bệnh tật, ung thư, tai nạn… bất hạnh sinh ra là do duyên nghiệp giết hại mà chiêu cảm lấy quả báo này. Phương thức giải quyết chính là ăn chay, phóng sanh.

— Lời st (xem & tải ảnh)

Làm tất cả những việc trên thế gian này tưởng chừng to tát vĩ đại, nhìn lại niệm Phật còn quá yếu nhớt. Những việc vĩ đại thế gian là GIẢ, làm sao so bì với việc niệm Phật xuất thế gian vô lậu?

— Lời st (xem & tải ảnh)

Miệng niệm A Di Đà Phật, trong tâm lại vọng tưởng, đó không phải gọi là tu hành.

— Lời HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Người tu hành cần phải: 1. Ăn không no; 2. Mặc không ấm; 3. Ngủ không nhiều. Đây chính là ngược đãi chính mình để thời thời khắc khắc không quên mất đi ý niệm thoát ly.

— Lời HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Bạn đem cái mê hoặc của bạn buông bỏ thì bạn liền thành Phật.

— Lời HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Tất cả đều buông xuống, đều không nghĩ gì cả. Tâm thanh tịnh, từ sáng đến tối niệm A Di Đà Phật, nghiệp chướng sẽ không còn. Không còn nghiệp chướng, bệnh khổ sẽ chẳng còn, thì sanh tử tự tại rồi, sẽ biết trước ngày giờ, thậm chí muốn khi nào vãng sanh thì khi đó vãng sanh.

— Lời HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

Giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Giữ gìn thân nghiệp, không mất oai nghi. Giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm.

— Lời st (xem & tải ảnh)

Mỗi ngụm nước, miếng ăn đều đã được định sẵn, ai định cho mình vậy? Là chính mình! Chẳng phải do Phật Bồ tát, Thượng Đế hay vua Diêm La quyết định. Đức Phật nói đó là do nghiệp lực quyết định.

— Lời HT.Tịnh Không (xem & tải ảnh)

4. NHỮNG CÂU PHẬT PHÁP HAY CỦA CÁC VỊ TỔ SƯ KHÁC

A Nan! Tất cả chúng sanh, ăn ngọt thì sống, ăn độc thì chết. Vậy chúng sanh cầu Tam Ma Địa nên dứt bỏ ngũ tân của thế gian, ngũ tân này hễ ăn chính thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm sân hận. Những người ăn ngũ tân, dù biết giảng giải mười hai bộ kinh, nhưng mười phương thiên tiên đều chê mùi hôi thối ấy mà tránh xa; các loài ma quỷ, thừa lúc đang ăn ngũ tân, liếm môi của họ, người ấy thường ở chung với quỷ, phước đức ngày càng tiêu mòn, chẳng được lợi ích.

— Lời Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm (xem & tải ảnh)

Đối với kẻ mới phát tâm tu, điều chướng ngại nhất khi dụng công là lòng tham đắm sắc dục giữa nam và nữ. Đây là vấn đề căn bản nhất. Người tu đạo nên chú ý! Chớ gieo duyên nhiễm ô với người khác. Sợi dây trối buộc bất tịnh này sẽ làm chúng ta đọa lạc.

— HT.Tuyên Hóa (xem & tải ảnh)

5. NHỮNG CÂU PHẬT PHÁP HAY SƯU TẦM KHÁC

Mù chữ có thể chúng ta khổ một đời, Mù Phật Pháp chúng ta khổ đau và luân hồi nhiều kiếp.

— St (xem & tải ảnh)

Tham sân si nhiều lắm, rồi cũng khổ mình thôi. Cuộc đời này cơ bản biết đủ là được rồi.

— St (xem & tải ảnh)

Khi cái chết nó đến, cha mẹ không thể cứu bạn, con cái cũng không thể cứu bạn. Bạn dùng mắt nhìn người xung quanh đứng bên cạnh mình ai sẽ là người mà bạn có thể nương tựa, nương nhờ? Chỉ có A Di Đà Phật mới có thể cứu bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn.

— St

Tâm lượng lớn phước báu lớn, tâm lượng nhỏ phước báu nhỏ.

— St (xem & tải ảnh)

Hàng ngày quét rác trong tâm, tưởng rằng đã sạch âm thầm mừng vui, bỗng cơn gió nhẹ ghé chơi, ôi thôi rác lại tơi bời như xưa…

— St (xem & tải ảnh)

Lương thiện là tấm hộ chiếu chắc ăn nhất để con đi qua cuộc đời này bình an. Hãy nhớ như vậy!

— St (xem & tải ảnh)

Updating…

Những câu nói Phật Pháp hay, quý đọc giả xem hoặc tải không được hoan hỉ để lại comment để chúng con fix lỗi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật!

Xem thêm: [Thư viện] Tải Kinh Sách Phật Giáo PDF miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)
guest
3 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Kiến Chương

Chân thành tri ân thư viện đã tổng hợp những câu nhiều câu Phật pháp quá hay. Nam mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Contact Me on Zalo