Ý nghĩa của khai quang điểm nhãn tượng Phật, việc này người học Phật không thể không biết!

Ý nghĩa của khai quang điểm nhãn tượng phật

Ý NGHĨA KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN TƯỢNG PHẬT

Người thông thường, trước khi chính thức cúng dường hình tượng Phật Bồ tát, đều phải cử hành một nghi thức khai quang điểm nhãn. Ý nghĩa của khai quang là gì, có cần thiết hay không? Khi khai quang thì tượng Phật liền linh, không khai quang thì tượng Phật không linh. Rút cuộc thì người như thế nào có đủ tư cách để khai quang cho hình tượng Phật Bồ tát? Vấn đề này ngày trước khi tôi giảng Kinh, ngay trong lúc giảng cũng đã nhiều lần nhắc đến.

Thông thường, khai quang hiện tại đều hướng đến hình thức mê tín, làm cho ý nghĩa của sự khai quang hoàn toàn bị sai lệch. Trên thực tế, việc khai quang này rất là quan trọng, ý nghĩa chân thật của nó chính là nói rõ ý nghĩa cúng dường một hình tượng Phật Bồ tát. Việc này cũng giống như hình tượng một vĩ nhân ở thế gian chúng ta vậy, chúng ta xây dựng xong, thì cử hành một đại lễ khai mạc. Ngay trong đại lễ nhất định phải thuyết minh rõ cho đại chúng, nói rõ nhân vật đó khi còn ở đời sự nghiệp vĩ đại, họ còn cống hiến đối với đại chúng trong xã hội, có cống hiến cho quốc gia dân tộc. Phải giảng giải cho rõ ràng, cho tường tận để xã hội đại chúng thấy được hình tượng của họ, khởi lên một tâm niệm muốn làm theo họ. Đây chính là ý nghĩa khai quang của Phật giáo.

Thí dụ, chúng ta cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát hình tượng này làm ra sao, sau khi làm xong chúng ta phải thờ cúng, cúng dường, lễ lạy. Khi thờ cúng, chúng ta nhất định phải nói rõ với đại chúng vì sao chúng ta cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, ý nghĩa của việc cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm là gì. Vậy thì nhờ vào tôn tượng này khai mở ánh sáng tự tánh của chính mình. Cho nên, không phải người đến khai quang cho Phật Bồ tát, mà nhờ vào hình tượng của Phật Bồ tát để khai quang cho chúng ta, ý nghĩa là như vậy.

Nếu như nói hình tượng Phật Bồ tát này phải mời một vị Pháp Sư đến khai quang cho các Ngài thì các Ngài mới linh, không khai quang thì các Ngài không linh… Vậy có rất nhiều người sẽ đến tìm tôi để khai quang, khai quang cho Phật Bồ tát. Tôi liền thành thật nói với họ: “bạn không cần cúng dường Phật Bồ tát. Họ hỏi vì sao vậy? Tôi bảo họ linh thì họ linh, bảo họ không linh thì họ không được linh, vậy thì tôi linh hơn họ? Bà cúng dường tôi thì tốt rồi, bà cúng dường họ làm gì?” Bạn thử nghĩ xem có đúng không? Đây gọi là mê tín. Cho nên, nếu tôi cũng làm bộ làm tình họa họa vẽ vẽ, tôi chỉ họa vẽ cho họ thì họ liền linh. Các vị thử nghĩ xem thì ra chẳng phải tôi còn linh hơn họ hay sao? Ngay đến cái điểm này bạn nghĩ không thông, vậy thì ngu si mê muội của bạn đã đến tột cùng. Mọi người đầu óc bình đẳng thông minh vừa nhìn đã hiểu rõ ra mọi việc liền thông suốt chân tướng sự thật.

Tôi nói, khai quang cho Phật Bồ tát thì họ liền linh là lừa gạt chúng sanh. Các vị cũng không cần phải quá ngu si, quá hồ đồ, làm gì có cái đạo lý này. Cho nên, khai quang là nói rõ ý nghĩa mà vị Phật Bồ tát này biểu thị. Thí dụ nói cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, đại biểu của Quán Thế Âm Bồ Tát là từ bi, bổn nguyện của Bồ Tát đại từ đại bi cứu độ tất cả chúng sanh nói ra.

Chúng ta cúng dường Phật Bồ tát, cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm phải nên học theo loại bi nguyện đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Phật Bồ Tát. Do đó, khi nhìn thấy hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, nghe đến danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm liền làm cho tâm đại từ đại bi của chúng ta được khai mở. Chúng ta đối với tất cả mọi người, tất cả việc, tất cả vật phải dùng đại từ bi, chân thật thương yêu quan tâm giúp đỡ, đây là danh hiệu của một vị. Cái danh hiệu này, cái hình tượng này khai mở ánh sáng từ bi từ tự tánh của chúng ta, đây gọi là khai quang.

Cho nên, nhờ vào danh hiệu Phật Bồ Tát khai mở ánh sáng tự tánh của chúng ta. Nhờ hình tượng Phật Bồ Tát khai mở ánh sáng tự tánh của chúng ta là ý như vậy, nhất định không thể hiểu sai, sai rồi vậy thì bạn mê tín. Mê thì nhất định không thể giải quyết vấn đề, chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết được vấn đề. Việc này, người học Phật không thể không biết.

Cho đến người như thế nào mới có tư cách khai quang cho tượng Phật? Đối với Kinh Luận của Phật Bồ Tát, khởi nguồn lịch sử ý nghĩa các Ngài biểu đạt, đều có thể thông suốt tường tận, vì mọi người giải thích rõ ràng, giảng nói minh bạch vậy thì đúng. Cho nên, tuyệt đối không ở trên hình thức, mỗi một hình thức đều có ý nghĩa giáo dục rất sâu, đều phải đem nó giảng giải cho rõ ràng, giảng nói tường tận mới không đến nổi đi vào mê tín. Đem Phật Bồ Tát xem thành quỷ thần để tôn thờ, để sùng bái, mong cầu thiên địa quỷ thần, chư Phật Bồ tát đến ban phước, đây là quan điểm sai lầm, đây là cách nghĩ không bình thường.

VIDEO KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN TƯỢNG PHẬT

Pháp Sư Tịnh Không khai thị

guest
0 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments