Đông Thiên Mục Sơn, nơi nổi tiếng về những câu chuyện tự tại vãng sanh

Đông Thiên Mục Sơn, kỳ tích vãng sanh Cực Lạc

ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN – LỜI KHAI THỊ CỦA PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Vào giai đoạn trước, Cư sĩ Tề của Đông – Thiên – Mục – Sơn ở Hàng Châu đến nơi đây để tham học, hồi báo với chúng ta, bà đã trải qua hộ trì Đạo tràng Đông – Thiên – Mục – Sơn, bà cũng là người không tiếc sanh mạng, cho nên cảm động Chư Phật, Bồ Tát, Long – Thiên hộ pháp đến giúp đỡ bà. Bà chân thật là tay trắng làm nên, một phân tiền cũng không có. Tuy chỉ trong thời gian bốn năm ngắn ngủi, nhưng bà làm cho Đạo tràng được hồi phục lại.

Nếu không phải Chư Phật, Bồ Tát hộ trì thì quyết định không làm được. Bà có một báo cáo rất tường tận, chúng ta đem nó làm thành đĩa ghi hình. Khi nào tôi tìm một cơ hội, sẽ đem băng đĩa ghi hình này chiếu cho các vị xem. Sau khi xem rồi, các vị sẽ thấy gần giống như thần thoại vậy.

Đạo tràng này là ở vào thời kỳ Lương Võ Đế, do Bảo Chí Công khai sơn kiến lập. Mọi người đều biết, Bảo Chí Công là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân đến, cho nên Đạo tràng này gọi là Đạo tràng Quán Thế Âm Bồ Tát, nhiều đời đã cho ra không ít Tổ Sư, Cao Tăng, Đại Đức. Nghe nói, hiện tại trên núi này có Phật, Bồ Tát, có A La Hán, có quỷ thần, cũng có súc sanh ở trên núi này tu hành. Bà có duyên với núi này nên đến hộ trì.

Đạo tràng này đã hơn 40 năm không có người ở, điện đường đều ngã đổ, đều thành hoang phế. Bà nói, sau khi bà lên núi, xem thấy cảnh tượng như vậy nên khóc một trận thật lớn, phát tâm dù có phải liều mạng cũng phải đem Đạo tràng này xây dựng lại. Xây dựng Đạo tràng thì phải có tiền. Thế nhưng cũng không tệ, có một số người bỏ ra một ít tiền, mặc dù không nhiều, có bao nhiêu thì xây bấy nhiêu, từ từ mà xây.

Khi bà cần cây, người quản lý khu vực sơn lâm đó không chịu cho bà, một cây cũng không chịu cho bà. Bà không có cách nào, đành phải quay về, đến trước mặt Quán Âm Bồ Tát, Bồ Tát Vi Đà mà khóc, một gốc cây con cũng không tìm được. Hiện tại Đạo tràng này của bà phải làm sao? Bà nói, buổi tối hôm đó mưa to gió lớn, nghe bên ngoài âm thanh rất to, rất vang, cả đêm không ngớt. Đến sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa mở cửa, bà thấy có rất nhiều cây to, không biết từ nơi nào thổi đến, nằm ở ngay trước cửa của bà.

Những cây cối bên cạnh phòng ở không hề tổn hại một cây nào. Cây to ở nơi khác bạt ngay đến gốc, thổi đến nơi đó tặng cho bà. Bà đem số cây cối này hồi phục lại, dựng lại những Đại điện đó. Bà còn lợi hại hơn Tế Công! Đây đều là thật, không phải giả. Cho nên tôi hoan nghênh các đồng tu đến Thiên Mục Sơn để tham học. Băng ghi hình này, tôi phải tìm thời gian để chiếu cho các vị xem. Việc này không thể nghĩ bàn.

Ảnh Pháp Sư Tịnh Không

Ảnh Pháp Sư Tịnh Không

Những việc cảm ứng ở nơi đó của bà thật là quá nhiều, nói không hết. Tại vì sao bà có cảm ứng, còn người khác không có cảm ứng? Bà hộ pháp không tiếc sanh mạng, không có chút tâm tư riêng, không vì chính mình, hoàn toàn vì Phật pháp, vì chúng sanh, cho nên mới cảm ứng được Thần hộ pháp. Đạo lý chính ở ngay chỗ này.

Nếu như chúng ta hộ pháp, trong đó còn có ý niệm vì chính mình, thì không có được cảm ứng, thần hộ pháp sẽ không đối đãi với bạn giống như vậy. Cho nên chúng ta phải chân thật phát tâm, không tiếc thân mạng, thì Pháp mạng, Huệ mạng của chúng ta mới có thể đến được.

Sanh mạng không quan trọng. Huệ mạng mới quan trọngHT.Tịnh Không


Đạo tràng hiện tại đã được hồi phục rồi, một Thôn- Di- Đà đệ nhất được thực hiện ở nơi đó của bà. Hiện tại trên núi của bà có hơn 200 người ở, ngày đêm Niệm Phật không gián đoạn. Không có người đến giảng Kinh, thế nhưng đại khái họ cũng tìm được một số băng đĩa của chúng ta, mỗi ngày họ ấn định thời gian để phát chiếu băng đĩa, mọi người cùng nhau nghe Kinh. Họ có một máy truyền hình, trên núi không có điện, không có mở đường. Lần này bà đến nói với tôi, tôi nói với bà “Rất tốt! Không nên mở đường, không nên kéo điện lên, không cần phải tìm lấy phiền phức”.

Muốn xem truyền hình thì phải làm sao? Nơi đó của họ có một máy phát điện nhỏ, đây là loại máy phát điện nhỏ ở trên xe hơi, khi mở máy truyền hình, thì mở máy phát điện đó, phát điện xem truyền hình nghe giảng Kinh, sau khi nghe Kinh xong thì tắt máy phát điện đi. Dùng phương pháp như vậy rất diệu! Đây là Đạo tràng tu học chân thật. Sau khi chúng ta nghe rồi rất cảm động, rất tán thán, khích lệ bà, giúp đỡ bà. Đạo tràng của bà chân thật là một “Đạo Tràng Niệm Phật”. Nếu như người tâm địa không thành khẩn, thì sẽ bị thần hộ pháp đuổi xuống núi.

Lão Bồ tát tự tại đứng vãng sanh Cực Lạc ở Đông Thiên Mục Sơn

Cư sĩ Tề rất từ bi, rất cung kính đối với mọi người, nhưng trong đó có một số quỷ thần dường như là không có tâm từ bi lớn như vậy. Nếu như bạn không phải là thật tâm, bạn ở nơi đó hai ba ngày liền sẽ có phiền phức đến, quỷ thần sẽ tìm bạn gây phiền phức, bạn chắc chắn sẽ không ở được nơi đó. Như vậy thì tốt, đây là quỷ thần giúp Cư sĩ Tề thanh trừ một số người không chân thật tu hành, đều bị họ đuổi đi hết. Cho nên Thôn Di-Đà này, Niệm – Phật – Đường này, chúng ta phải toàn tâm toàn lực đến ủng hộ, đến giúp đỡ.

Bà có thể không tiếc thân mạng, chúng ta cũng không nên tiếc tài mạng. Sanh mạng chúng ta cũng rất quan trọng, không thể hy sinh, thế nhưng tài của chúng ta có thể giúp cho bà. Bà không tiếc thân mạng, cao hơn so với chúng ta một giai tầng, chúng ta không bằng như bà.

Lão Bồ tát tự tại biểu diễn vãng sanh Cực Lạc ở Đông Thiên Mục Sơn

“Ư nhất thiết pháp, bất sanh phỉ báng”, Cư sĩ Tề làm được đến rồi, đáng được chúng ta học tập. Bà chân thật không có tâm phân biệt, chân thật cung kính. Bởi vì trên núi quá khổ, sau khi Đạo tràng xây xong, bà hy vọng có người xuất gia đến ở, cho dù bạn tham Thiền cũng tốt, tu Mật cũng tốt, tu pháp môn nào cũng tốt, chỉ cần mặc trên mình pháp phục xuất gia thì bà liền đối đãi với bạn như là Phật, Bồ Tát. Bà không có phân biệt, luôn hy vọng có người xuất gia đến ở. Bà rất là cung kính đối với người xuất gia, chăm sóc chân thật hết sức chu đáo. Người xuất gia ở nơi đó hưởng phước, thế nhưng nếu không Niệm Phật, mà tham Thiền hay đọc Chú, kết quả đều bị những thần hộ pháp này đuổi xuống núi. Làm cách nào để đuổi?

Bà nói, Pháp sư buổi tối đi ngủ, khi sáng sớm thức dậy, không biết làm thế nào bị người ta khiêng để ở bên ngoài hồ nước; Hoặc là khi đang ngồi Thiền, bỗng nhiên dường như bị người xô ngã, ngã đến xanh mặt, chỗ này xước, chỗ kia bầm tím, đau một vùng, cho nên đều biết thần hộ pháp đuổi họ xuống núi. Họ nói với Cư sĩ Tề, tôi không thể ở đây, ngày mai tôi xin phép ra đi. Hiện tại biết được rồi. Không phải là người chân thật niệm Phật, không luận tu học pháp môn nào, nơi đó đều không thể ở, đều sẽ bị những quỷ thần này đuổi xuống núi, cho nên khẳng định ở nơi đó là “Đạo Tràng Niệm Phật”.

Những Lão Bồ Tát nổi tiếng tự tại vãng sanh Cực Lạc ở Đông Thiên Mục Sơn

Phật, Bồ Tát rất từ bi, “Bất hủy kỳ hình”, thế nhưng quỷ thần thì không được, họ xem thấy không vừa mắt. Cư sĩ Tề chân thật làm được, bạn thấy, bà không có tâm phân biệt, cho dù tu pháp môn gì, bà đều cung kính cúng dường bạn, thế nhưng quỷ thần thì đuổi bạn đi, sẽ không cho bạn ở. Nơi đó có một số quỷ thần từ địa ngục ra, cư sĩ Tề gặp được. Quỷ thần này đã từng nói với cư sĩ Tề, khi bà vừa mới đến, chúng tôi không ưa bà, muốn đuổi bà đi, thế nhưng xem thấy tâm của bà không xấu, không vì chính mình, mà vì đại chúng, cho nên chúng tôi mới chuyển đổi ý niệm lại, giúp đỡ bà. Đó cũng là phàm phu không phải thánh nhân!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Trích: Kinh Văn Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Lần Thứ 10, tập 126 (năm 1998)
Ban Biên Tập Tịnh Không Pháp Ngữ – Cẩn dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN TOÀN CẢNH ĐỒ

ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN QUA LỜI KỂ HÀNH HƯƠNG PHẬT GIÁO

Đạo tràng Đông Thiên Mục Sơn do cô giáo Tề Tố Bình trùng tu xây dựng, là đạo tràng tu hành thanh tịnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hành giả tu hành pháp môn Niệm Phật, cô giáo đã kiến lập nơi đây thành một ngôi già lam rất lớn có đầy đủ các trang thiết bị, tiện nghi để tứ chúng đồng tu khắp nơi trên Thế giới về đây tu tập.

[Đông Thiên Mục Sơn] Ngự trị trên một ngọn núi cao hầu như không có người dân thường sinh sống, lương thực, thực phẩm,… tất cả mọi thứ đều chuyển từ Trấn Lâm An lên, từ Trấn Lâm An đi xe mất khoảng hơn một giờ đồng hồ thì mới đến trạm cáp treo, sau đó vận chuyển cáp treo lên khoản 15-20 phút thì đến trạm dừng chân, và sau đó dùng sức người mang vác mọi thứ lên trên đạo tràng, đi mất khoản thêm 30-45 phút thì mới lên đến nơi.

Để đáp ứng cho khoảng 1.000 người ăn mỗi ngày, các vị Pháp Sư, các vị Hộ Pháp phải làm việc liên tục.

Để có một bát cơm cho chúng ta ăn, nơi đây quả thiệt có quá nhiều công sức của rất nhiều người.

Các vị Sư Phụ nơi đây Tướng hảo, Oai Nghi, và đặc biệt đầy lòng Từ Bi, các Ngài lao động quanh năm, suốt tháng không biết mệt mỏi, sau thời khóa công phu buổi sáng tất cả các vị sư phụ nơi đây và ngay cả sư phụ Phương Trượng cùng tất cả các huynh đệ Phật Tử đều đi lao động, người vác đá, người đi trồng rau, người đi xây dựng, người thì nấu cơm, người thì dẫn chúng niệm Phật, người thì làm Pháp Hội Tam Thời hệ Niệm…

Đêm thì các vị Sư Phụ phải nghiên cứu Kinh điển, ngày thì dẫn chúng tu tập, Pháp Sự, công quả, chấp tác,…

Với tông chỉ “Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu” của sư phụ Thượng Nhân Thượng Tịnh Hạ Không, đạo tràng Đông Thiên Mục Sơn chỉ biết y giáo phụng hành, chỉ duy nhất niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật. Thời khóa sáng, tối chỉ mỗi kinh hành niệm Phật, lạy Phật, và chỉ có pháp sự duy nhất đó chính là Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm.

Đây là đạo tràng tu hành thanh tịnh, quy củ nên các vị đồng tu nơi đây thực hành rất nghiêm chỉnh nội quy. Ví như việc tịnh khẩu, các huynh đệ nơi đây ít việc tiếp xúc nói chuyện với mọi người xung quanh, lúc chấp tác thường đem máy pháp bên mình để mở nghe suốt. Không nói chuyện thị phi, không hỏi thăm hay bàn chuyện thế tục. Nếu chúng ta là người mới đến chúng ta cảm thấy rất lạ sao không ai nói chuyện ồn ào, hoặc ngồi lâu sao chẳng ai nói với ai câu nào? Ngoại trừ công việc cần trao đổi thì mới nói ra, không thì thôi các vị nơi đây không nói chuyện hay tán gẫu với nhau, không thị phi, không đàm luận Phật Pháp. Hồi sau tôi hỏi ra mới biết nếu chúng ta nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến việc niệm Phật, tu tập của người khác sẽ làm cho mình tổn phước.

Các vị nơi đây thời thời, khắc khắc đều nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật, một bước chân của người đi vác đá là một câu A Di Đà Phật (cả triền núi đều vang vọng tiếng niệm Phật của Hòa Thượng Ân Sư giống như chốn Tây Phương Cực Lạc diễn thuyết trong kinh A Di Đà vậy), một cuốc đất giơ lên của người trồng rau là một câu thánh hiệu A Đi Đà Phật, nhặt một hạt thóc của người nấu ăn cũng là một câu A Di Đà Phật,… tất cả việc làm của mọi người nơi đây đều gắng kết vào câu Phật hiệu.

Các cụ già sống lâu năm nơi đây hai má các cụ hồng hào, môi đỏ như son, trông ai cũng vui vẻ, an lạc lạ thường.

Các vị gặp nhau đều chào nhau bằng câu A Di Đà Phật, rồi không ai nói với ai câu nào, rồi ai làm công việc của người ấy.

Thấy các vị nơi đây làm việc vất vả nhưng gương mặt ai cũng tươi sáng và đầy hoan hỷ lạ thường, người mới đến chúng ta thấy mọi người vất vả tưởng chừng dân lao động địa phương, vì nghèo khó mà đi vác thuê mướn cho người hành hương lên chùa. Sau hỏi ra mới biết các vị ấy là đồng tu khắp nơi trên mọi miền đất nước và cả người đến từ nhiều quốc gia trên Thế giới về đây tu tập. Thấy các vị vất vả nên thương tâm tội nghiệp, chúng tôi cho tiền, các người nơi đây họ không nhận tiền, họ bảo hãy đến văn phòng mà cúng, chúng tôi đây thật sự không dùng tiền, chúng tôi đói, có chùa cho cơm ăn rồi, chúng tôi lạnh, thì chùa cho chúng tôi áo mặc, bệnh cũng có chùa lo cho rồi, chúng tôi thật sự không dùng đến tiền.

Thật là hiếm có một nơi nào như vậy, thế gian chúng ta quan trọng nhất là tiền, thế mà tiền họ lại chê tiền không ai lấy. Quả thật là đời sống tự tại biết bao!

Đúng là một đạo tràng khó tìm, khó thấy. Trao đổi với các sư phụ nơi đây chúng tôi mới được biết.

Để được đến đây tu tập thật không dễ chút nào nếu chúng ta không đủ 4 nhân duyên sau đây thì khó ai mà đến đây tu tập được:

Một là, Người đó nhiều đời, nhiều kiếp đã xuất gia tu học nơi đây, nay trở về lại nơi đây để tiếp tục việc tu tập của mình.

Hai Là, Phật hay Bồ Tát hóa thân xuống để hoằng pháp lợi sinh. (Ví dụ như Lão Bồ Tát Tề, sư phụ sửa đường, sư phụ trụ trì, sư quản chúng… )

Ba là, các vị phát tâm cúng dường.

Bốn là, các vị hộ pháp (ví dụ như các vị đến đây nấu ăn, xây dựng, khám chữa bệnh,… chịu làm những việc phi thường, tạo đều kiện thuận lợi cho đại chúng an tâm tu học).

Tất cả ai đã đến được nơi đây chúng ta đều cảm nhận được Tấm Chân Tình của các vị sư phụ, các huynh đệ đồng tu nơi đây, tâm họ thật từ bi, họ quan tâm nhau, giúp đỡ lẫn nhau, họ thật sự buông xả, thật sự nghiêm chỉnh tu hành.

Đoàn hành hương Đông Thiên Mục Sơn (ảnh sưu tầm)

Đồng tu chúng ta ai đã đủ nhân duyên đến đây rồi, mong là hãy thực sự nghiêm túc tu hành, chấp hành những nội quy nơi đây để chúng ta được hòa cùng với những vị nơi đây, đồng được hưởng sự pháp lạc, để đón nhận những năng lượng từ bi, trí tuệ mà chúng ta đã ngủ quên bấy lâu nay, sau khi về quê nhà chúng ta tiếp tục mãi giữ được nguồn năng lượng ấy và truyền cho tất cả những người thân, huynh đệ đồng tu của chúng ta đồng được an lạc. Giữ lấy công phu ấy tu tập nghiêm chỉnh, đời này nhất định chúng ta sẽ được thành tựu.

Kính chúc các chư vị sức khỏe, vạn an, luôn nhiếp tâm niệm Phật, chờ đến ngày Di Đà Thọ Ký, đồng hội ngộ Tây Phương.

Nam Mô A Di Đà Phật.

(Phúc Thịnh Hành Hương Phật Giáo)

ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN 8 KỲ TÍCH VÃNG SANH CỰC LẠC MỚI NHẤT

Đạo tràng niệm Phật Đông Thiên Mục Sơn được Pháp Sư Tịnh Không tán thán là đạo tràng tu học như lý, như pháp. Nơi đây đã đưa tiễn rất nhiều người về Tây Phương Cực Lạc. Có người đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, nằm kiết tường mà vãng sanh. Có người thân tâm không chút ưu não, nói nói cười cười mà vãng sanh. Cũng có những người lâm chung hiện tướng bệnh niệm Phật được Phật tiếp dẫn vãng sanh.

Dưới đây là một số thành tích vãng sanh đã được ghi hình tại Đông Thiên Mục Sơn (cập nhật liên tục đầy đủ):

1. Đông Thiên Mục Sơn – Kỳ tích vãng sanh 1 – CS Trương Thái Hòa:

2. Đông Thiên Mục Sơn – Kỳ tích vãng sanh 2 – CS Lưu Lệ Châu:

3. Đông Thiên Mục Sơn – Kỳ tích vãng sanh 3 – CS Đổng Nghi Phấn:

4. Đông Thiên Mục Sơn – Kỳ tích vãng sanh 4 – CS Dương Hải Thúy:

5. Đông Thiên Mục Sơn – Kỳ tích vãng sanh 5 – CS Tôn Ái Cúc:

6. Đông Thiên Mục Sơn – Kỳ tích vãng sanh 6 – CS Ngụy Diễm Hà:

7. Đông Thiên Mục Sơn – Kỳ tích vãng sanh 7 – CS Hồ Hữu Tùng:

8. Đông Thiên Mục Sơn – Kỳ tích vãng sanh 8 – CS Thôi Tinh Lâm:

(ALATA AN LẠC TÂM tổng hợp & chia sẻ)

Xem thêm: Cách tụng Kinh tại nhà, 10 điều cần lưu ý quan trọng

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments
Contact Me on Zalo