Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai

1. Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong Địa ngục và trẻ con yểu tử. Có khi Địa Tạng cũng là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành phương xa. Đó là vị Bồ Tát duy nhất được diễn tả với bạch hào (lông trắng xoáy nằm giữa hai mắt) trên trán. Tay trái của Ngài cầm Như ý châu (Viên Ngọc lớn), tay phải Ngài cầm Tích trượng có sáu vòng, biểu hiện của sự cứu độ chúng sinh của Bồ Tát trong Lục đạo Luân Hồi.

(Phân biệt Ngài Địa Tạng và Ngài Mục Kiền Liên là 2 Ngài khác nhau, Ngài Mục Kiền Liên tay trái cầm 1 chiếc bát, tay phải cũng cầm Tích trượng như Ngài Địa Tạng).

2. Duyên khởi của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng có 3 quyển: Quyển Thượng, Quyển Trung và Quyển Hạ. Có tất cả 13 Phẩm. Kinh Địa Tạng tên đầy đủ là “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Kinh nói về hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được Tôn Giả A Nan trùng tuyên lại lời của Đức Phật dạy. Trong một chuyến đi đến cung trời Đao Lợi của Đức Phật để thăm thánh mẫu Ma Da là mẹ ruột của Ngài, để thuyết pháp giáo hóa cho bà, thì Đức Phật đã nói lại hạnh nguyện của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Trong Kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, Đức Phật nói về bốn tiền thân, với bốn đại nguyện của Ngài Địa Tạng như sau:

Trong vô lượng kiếp về trước, Ngài Địa Tạng là một vị Trưởng giả, nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ và được sự chỉ dạy của Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, vị Trưởng giả này đã phát đại nguyện: “Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả.”

Vào thời quá khứ vô số kiếp trước, thuở Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tiền thân của Ngài là một người nữ dòng dõi Bà-la-môn có nhiều phước đức và oai lực; nhưng mẹ của cô không tin vào nhân quả tội phước, tạo rất nhiều ác nghiệp, sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Là người con chí hiếu, cô rất thương nhớ mẹ, và đã làm vô lượng điều lành, đem công đức ấy hồi hướng cho mẹ, và cầu nguyện Đức Phật cứu giúp. Nhờ các công đức chí thành ấy, Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại đã cho cô biết là mẹ của Cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh về cõi trời. Vô cùng hoan hỉ trước tin ấy, cô đã đối trước Đức Phật Giác Hoa phát nguyện: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.”

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ảnh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát

Trong hằng hà sa số kiếp về trước, thuở Đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ngài Địa Tạng là một vị vua rất Từ bi, thương dân như con… nhưng chúng sanh lúc ấy tạo rất nhiều ác nghiệp, vị vua hiền đức này đã phát nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật.”

Vô lượng kiếp về thuở quá khứ, thời Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Ngài Địa Tạng là một hiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phước đức. Nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục. Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phước duyên cúng dường một vị A-la-hán, vị Thánh này đã cho biết rằng, mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sanh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu… vì lòng thương mẹ và chúng sanh, Quang Mục đã đối trước Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những Thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác.”

3. Ý Nghĩa Của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Địa: có nghĩa là dày chắc, Tạng là chứa đủ. Địa tạng có nghĩa là công đức của Bồ Tát Địa Tạng dày sâu như đất, chứa đựng hết nỗi đau của chúng sanh. Hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ-tát:

“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật.
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề”


Có nghĩa là:

“Địa ngục mà trống hết thì Ngài mới thành Phật
Chúng sanh mà độ hết thì Ngài mới vào cảnh giới Niết Bàn”

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh. “U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát”. “Bổn” là Bổn tâm, “Tôn” là tôn quý, “Địa” là tâm địa, “Tạng” là Như Lai tạng. Như vậy, chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa. Chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức là làm chủ cõi địa ngục tham – sân – si của chính mình. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của Kinh Địa Tạng. Cõi địa ngục theo tinh thần Phật Giáo là Bất như ý xứ (hay còn gọi là nơi không như ý mình muốn). Nếu như trong cuộc sống hàng ngày, cảm thấy đau khổ không lối thoát thì đó cũng khác gì địa ngục đâu.

4. Lợi ích khi tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

“Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được 28 điều lợi sau đây:

1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.

2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.

3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.

4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Ðề.

5. Ðồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.

6. Những bịnh tật không đến nơi thân.

7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.

8. Không có bị hại vì trộm cướp.

9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.

10. Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.

11. Ðời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.

12. Ðời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Ðại Thần.

13. Thân tướng xinh đẹp.

14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.

15. Hoặc làm bực vua chúa.

16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời truớc.

17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.

18. Quyến thuộc an vui.

19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.

20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.

21. Ði đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.

22. Ðêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.

23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.

24. Nếu về đời truớc có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.

25. Các bực Thánh ngợi khen.

26. Căn tánh lanh lợi thông minh.

27. Giàu lòng từ mẫn.

28. Rốt ráo thành Phật.

Đèn led 3D hình Phật Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát

Lại vầy nữa, nầy Hư Không Tạng Bồ Tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích:

  1. Mau chứng bực Thánh.
  2. Nghiệp ác tiêu diệt.
  3. Chư Phật đến ủng hộ.
  4. Không thối thất Bồ Ðề.
  5. Bổn lực được tăng trưởng.
  6. Việc đời trước đều rõ biết.
  7. Rốt ráo thành Phật.”

(Những điều này đều do Đức Phật Thích Ca nói với Hư Không Tạng Bồ Tát)

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

ALATA AN LẠC TÂM tổng hợp và biên soạn

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Phúc đáp
Inline Feedbacks
View all comments
Contact Me on Zalo